De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten. Namnet hör ihop med ordet sylta som är vanligt i lokala ortnamn och betyder låg havsstrand, kärr eller myr. Sylten och Saltängen betyder ungefär samma sak.

Den stora Konst- och industriutställningen i Norrköping 1906 var i huvudsak förlagd till Sylten med huvudrestaurangen uppe på Syltberget.

Stadsplanen för ”det nya östra industriområdet” antogs av stadsfullmäktige 1913 och fastställdes av Kungl. Maj:t året därpå. De första kvartersnamnen tillkom 1915 och då valdes namn med industrianknytning ”med tanke på ändamålet med området ifråga”. Senare har närheten till hamnen gjort att många kvarter har fått namn efter främmande länder. De första gatunamnen tillkom 1915.