Skoga är ett synnerligen välbevarat exempel på de påkostade bostäder för fritidsbruk som under 1800-talet började uppföras av burgna stadsbor. Det var den kände Norrköpingsfabrikören och politikern Carl Swartz som 1891 lät uppföra Skoga på Kolmårdsbranten i anslutning till Norrvikens då nyanlagda trädgårdar.

Huvudbyggnaden har ritats av arkitekten Agi Lindegren i en fornnordiskt inspirerad arkitektur. Huset har fyra våningar. Källarvåningen, som huvudsakligen ligger ovan jord, är byggd i tegel. Fasaderna i bottenvåningen består av korsvirke, i våningen en trappa upp av fjällpanel. Vindsvåningen är huvudsakligen inrymd under de skifferklädda, branta takfallen. Runt husets östra hörn löper en veranda med plåttäckt tak.

Huset har inte genomgått några större om- eller tillbyggnader utan har, såväl ut- som invändigt, fått behålla den ursprungliga karaktären.

Kring byggnaden finns en mycket välhållen gårdstomt i flera höjdnivåer; med naturtomt i ett högre beläget parti mot norr och resterna efter en fruktodling samt en väl hävdad parkanläggning, med gräsmattor, grusgångar och träd i de lägre partierna.

Källa: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1991-10-25, Dnr 221-2193-90

(Villa Skoga 1920. Ur Kvillinge Föreningsarkivs samlingar)