Inte ofta står ett hus tomt och öde i Norrköpings stenstad, dock har detta hus på senare år kommit i skymundan och lämnats tomt. Huset bär på en mycket intressant brukshistoria som är värd att beskrivas.

Huset uppfördes av Carl E Ekman, som i byggnaden hade sitt framgångsrika företag som bland annat skötte en omfångsrik utskeppnad av bland annat kanoner. Ekman föddes i Göteborg 1826. Som 23-åring (1848) tillträdde Ekman rollen som förvaltare på Finspångs bruk. Han var en mycket framgångsrik förvaltare och kunde genom detta sakta överta bruket och efter drygt 8 år (1856) stod han som ensam ägare. Ekmans framgångsrika start på sin karriär var ett resultat av lärdom från Ekmans bror, Gustaf Ekman.

saltangsgatan29

Under 1857 köpte Ekman även Stens Bruk, grundat av Jacob Graver. Under sin storhetstid hade Ekmans bruk över 5000 anställda och han kom även att donera en stor del av sin förmögenhet till Finspångs Stad. Ekman avled i början av 1900-talet och bruket såldes då till konkurrenten Bofors som lade ner produktionen, en era av kanontillverkning som pågått under 300 år nådde då sitt slut.

Varför valdes då denna plats i Norrköping av Ekman? Närhet till kaj och hamn var viktiga förutsättningar när platsen för byggnaden valdes, invid kajen fanns goda möjligheter att angöra med fartyg. Platsen där kanonerna lades för utskeppning kom sedan att benämnas som kanontorget.

Huset i sig uppfördes 1862 och byggnaden kan tillskrivas den för tiden verksamme stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Byggnadsmaterialet stod Carl E Ekman troligen själv för då han även bedrev grosshandel med trävaror. Det är högst troligt att Stadsarkitekt Malm köpte varor av Ekman till de byggen där Malm var ansvarig och att det var genom dessa affärer som det bestämdes att Malm skulle rita Ekmans hus.

Från början fanns det i direkt anslutning till huset en köksflygel, gårdsbebyggelse med stall, lager och en större magasinsbyggnad. Tomtens bebyggelse spände alltså troligen hela vägen över till kvarterets norra del. Dock är köksflygeln och resterande av gårdsbebyggelsen sedan många år riven.

Byggnadens fasad ritades i lätt klassicistisk stil med fina dekorationer kring fönstren. Kring portalen finns på vardera sida mycket vackra kapitäler. För några år sedan fick fasaden ett välförtjänt lyft då Norrköpings Kommun resturerade husets yttre, som under många år varit föremål för diskussioner. Fönsterbågarna är av sentida karaktär medan portdörrarna är i original. Fönsterbågarna och portdörrarna är målade i grön kulör medan fasaden i sin helhet är målad i ljusbeige puts på tegel. Taket har rött taktegel.

Huset består av två våningar och en stor del av dess inredning är bevarad men möjligheten att komma in i byggnaden har ännu inte varit möjlig.

Byggnaden dokumenterades år 2011 av Daniel Hörnestam.