Mycket fin byggnad som uppfördes 1897. Bygglovsritningarna till denna byggnad är mycket fina men är inte signerade. Byggherre var folkskoleläraren och stadsfullmäktiges ordförande Per Lundahl. Lundahl lät uppföra två byggnader i detta kvarter. Husen byggdes sannolikt på grund av den mark och byggnadsspekulation som fanns i Norrköping på 1890-talet. Huset består av tre våningar och inredd vind.

Nygatan 78

Byggnaden är uppförd i nyrenässansstil. Vid uppförandet hade två av husets lägenheter en balkong vardera men dessa revs 1974 på grund av stora rostskador. I fasaden finns inga spår av balkongernas rivning då denna skedde med stor varsamhet. Husets fasad består av gul slätputs på tegel. Fönsterbågarna är av sentida karaktär. Bågarna är målade i en mörkröd kulör. Träportarna ut mot Nygatan var tidigare speglad men idag täcks dessa av målade spånskivor. Träporten är målad i brun kulör. I bottenvåningen finns en gammal butik som dock är omgjord till källarutrymmen men på fasaden finns entrépartiets omfattningar i kalksten bevarade.

Nygatan 78 ritning

Byggnadens fyra trapphus är moderniserade med modernare typ av dörrar men de vackra marmorgolven är bevarade. Trapphusen är mycket hårt moderniserade och ledstängerna/ståndarna är målade i en neongrön kulör. Trapphusen har trots ombyggnaden behållit en speciell ålderdomlig karaktär som bara kan upplevas när man befinner sig i dem.

Nygatan 78 portal

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.