På 1580-talet ägdes Björsätter med flera gårdar i Östra Husby socken av Mauritz Birgersson Grip. Av dessa gårdar bildade hans dotter Ebba Grip på 1630-talet ett säteri, som hon sedermera döpte till Mauritzberg efter sin far. Hon lät uppföra ett stenhus vid Björsätter som ännu finns kvar.

En ny herrgårdsanläggning av sten i två våningar uppfördes omkring 1670 högt upp på en klippa, vid Bråviken. Huset skadades svårt 1719 av ryssarna, men återuppbyggdes snabbt. I den nya huvudbyggnaden, som stod klar på 1720-talet, återanvändes stommen från den gamla; proportionerna stämmer väl överens med avbildningarna i Suecia anticua-verket. Valmtaket hade dock bytts ut mot ett kopparklätt säteritak. Fasaderna är numera gulputsade med vita taklister, omfattningar, rusticerade hörn och pilastrar samt fronton med urtavla. Huvudingångens portal har en omfattning av huggen sten och kröns av Grip-vapnet, en utsmyckning från det äldsta huset som återfanns i källaren vid en renovering på 1800-talet.

Även de båda flyglarna har troligen kvar stommar från 1600-talet. Den norra flygeln står i direkt förbindelse med huvudbyggnaden och inrymmer bl. a. kök och ekonomiutrymmen. Den södra har inrymt mejeri, mjölkkammare och bibliotek.

I parken ligger ett gårdskapell, med vitputsad fasad och plåttak med takryttare. På 1910-tal bodde här författaren Birger Mörner som genomförde flera interiöra förändringar.

Källa: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690, Riksantikvarieämbetet , Uppsala 1989

(Foto: L.G.foto/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)