Under slutet av 1800-talet växte förstäder fram norr om stadsgränsen – Fredriksdalskvarteret och Sandbykvarteret öster om järnvägen och Marielundskvarteret väster om densamma. Det var vildvuxna, ohälsosamma kvarter som närmast var att betrakta som kåkstäder. Från 1885 och till införlivandet med Norrköping stad 1916 utgjorde området en egen administrativ enhet: Norrköpings norra förstäders municipalsamhälle.

Den södra delen av Marielund låg dock innanför stadsgränsen och hade raka gator och rätvinkliga kvarter. När gatorna fick officiella namn 1889 lade drätselkammaren särskild vikt vid att ”benämningarne skulle blifva så lättfattliga som möjligt” och för första gången i Norrköping tillämpade man val ur en namngrupp, i detta fall ”landskapsnamn”. När sedan fler gator skulle namnges 1928 ansåg sig namndelegationen bunden till denna grupp och föreslog, ”dock utan nämnvärd entusiasm”, ytterligare tre sådana.

När kvartersnamnen fastställdes 1889 användes namngruppen ”djur”. Sedan norra delen av stadsdelen planlagts fick de nya kvarteren namn efter ”benämningar å olika grupper yrkesutövare inom textilindustrien”.

Stadsdelen har fått namn efter gården Marielund på vars mark bebyggelsen växte fram. Marielund hade en huvudbyggnad med två flyglar och vägen fram till gården gick genom en allé som numera motsvaras av Norrlandsgatan.

(Flygfoto över Marielund år 1959. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)