år 1899 köpte grosshandlaren Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) Lindö säteri med de underlydande gårdarna Rosendal och Skår. Samma år bildade han AB Lindö Säteri vars affärsidé var att sälja ut avstyckad mark. ”Hans målsättning torde ha varit att vid Bråviken utanför Norrköping skapa ett samhälle, som kunde jämföras med Saltsjöbaden utanför Stockholm”, heter det i minnesskriften Lindö fastighetsägareförening 50 år. Tomter och vägar anlades men bostadsbyggandet gick långsamt och tog inte fart förrän efter 1918.

Gården Lindö omnämns i dokument redan 1250 då den tillhörde Gudhems kloster. Senare har herrgården ägts av olika adelssläkter, bland annat Oxenstierna – ofta tillsammans med Händelö gård. Lindö gård har fått namn efter sitt läge på ön Lindö – genom landhöjningen sedan länge en halvö – som i sin tur fått sitt namn på grund av de talrika lindar som växte där.

Vägarna i Lindö villasamhälle namngavs 1935 efter hemställan från Lindö Fastighetsägareförening. De flesta namnen hade lokal anknytning, men några hämtades från namngruppen ”båtar och hav” som senare kom att dominera stadsdelens gatunamnflora.

De första trettio kvartersnamnen i Lindö tillkom 1963. ”De föreslagna namnen ha hämtats från en namngrupp, som omfattar termer för sjöfart, fartyg och fartygsdelar. Denna namngrupp är tillräckligt stor för att räcka åt hela Lindöområdet, vilket, när detta framdeles blivit planlagt, sannolikt kommer att omfatta ett hundratal kvarter”, skrev drätselkammaren.