Träden på Östra Promenaden mår inte bra och för att rädda byggnadsminnet åt framtiden vill Norrköpings kommun byta ut dem mot nya träd. Länsstyrelsen har nu sagt ja till den föreslagna förändringen.

– Det är jättepositivt att vi nu har fått besked om att vi kan gå vidare med arbetet att säkra Östra Promenaden för framtida generationer av Norrköpingsbor, säger tekniska nämndens ordförande Karin Jonsson (C).

Länsstyrelsen har dels sagt ja till kommunens åtgärder utifrån promenadens status som byggnadsminne och dessutom lämnat ett positivt besked om dispens från biotopskyddet för alléer. Östra Promenaden började anläggas på 1870-talet och hade fått sin fulla längd 1896.

Bakgrunden är att träden på Norrköpings promenader mår dåligt. Sämst mår de på Östra Promenaden. De nuvarande lindarna har farit illa av de förändringar som staden genomgått de senaste 70 åren. Asfalt, biltrafik och en mängd ledningar som har grävts ned i gatorna har påverkat trädens rotsystem.

– Många träd är också riskträd. Flera incidenter med fallande träd och grenar har förekommit. Samtidigt behöver ledningar i marken flyttas och de asfalterade ytorna minskas för att träden ska ha bra förutsättningar att växa och må bra, säger landskapsarkitekt Karin Ingemansson.

Östra Promenaden byggs också delvis om. Till exempel planeras för ett körfält i södergående riktning istället för dagens två och tanken är att förbättra för gående och cyklister genom att separera gång och cykelstråk utmed hela Östra Promenaden och i de östra delarna av Södra Promenaden. Målet är också att förstärka parkkaraktären utmed Östra Promenaden och därmed förbättra upplevelsen för gående och cyklister. Korsningen mellan Östra och Södra Promenaden planeras att byggas om med nya busshållplatser och kollektivtrafikkörfält. Gång- och cykeltunneln föreslås ersättas med nya säkra övergångsställen.

Länsstyrelsen anser att delar av åtgärderna stärker byggnadsminnets karaktär som grönt promenadstråk. Det på ett sätt som stämmer med Östra Promenadens ursprungliga utseende. Det gäller bland annat återskapandet av de bågformade trädraderna som historiskt förband Östra och Södra Promenaden vid Gustav Adolfsplan.

Ändringen innebär att nästan samtliga träd i Östra Promenaden fälls och ersätts med nya. Totalt rör det sig om omkring 162 träd som tas bort och ersätts med 190 nya. Fem träd, så kallade anekdotträd, sparas. Sedan 2000-talets början har Norrköpings kommun odlat upp sticklingar från promenaderna på Billbäcks plantskola. Dessa är nu stora, omkring sju meter höga och med ett stamomfång på 35 till 40 centimeter.

– De är betydligt större än de träd vi vanligtvis planterar. Därför är också länsstyrelsens beslut mycket välkommet. Väntar vi för länge kommer träden bli för stora och efter 2022 är de för stora för att flyttas på ett ekonomiskt rimligt sätt, säger Karin Ingemansson.

Byggstart är planerad till augusti 2021 med färdigställande i december 2022.

(Visionsbild: Erick Arango/Norrköpings kommun)