Stadsdelen har fått sitt namn av att den till stor del växte fram på gården Klingsbergs marker. På höjden i nuvarande Klingsbergsparken låg på 1400-talet gården Kalvsberg. År 1544 köpte Gustav Vasa gården, avhyste arrendebonden och upplät jorden till staden, mot avgift. Därefter brukades ”frälseutjorden Kalf- eller Klingsberg” av Norrköpingsborna och var i stort sett obebyggd långt in på 1800-talet.

Gården Klingsberg låg på samma plats som sin medeltida föregångare och dyker upp i källorna som torp första gången 1737. Den ägdes av Swartziska friskolan 1793–1939 och därefter av Norrköpings stad, som lät riva den i början på 1950-talet när dess marker bebyggdes med småhus. Redan i början av 1900-talet hade egnahemsområdet Eknäs etablerats kring Eknäsgatan och Fältskärsgatan strax utanför stadsgränsen.

Bakgrunden till namnet Klingsberg är inte klarlagd, men förledet tros vara knektnamnet Kling – kanske den förste innehavaren av torpet.

De äldsta kvartersnamnen i Klingsberg hämtades från fastigheter eller ägonamn i respektive kvarter vilket är mycket ovanligt bland de nya stadsdelarna i Norrköping. Senare fick kvarteren namn ur grupperna ”kyrkliga ämbeten”, ”yrken” och ”vintersport”. Även gatunamnen är i stor utsträckning lokala och hämtade från bland annat gårdar, handelsträdgårdar och torp i Klingsberg.

(Flygfoto över Klingsberg år 1958. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)