Klinga, säteri i Borg och Löts s:n af Memmings h:d. Denna egendom bebyggdes till säteri af presidenten, frih. Anders Lilljehöök († 1685) samt egdes ännu 1700 af hans arfvingar, 1725 och 1742 af hans broders dotterdotter, grefvinnan Karin Horn († 1742), som var enka efter hans systerson, öfversten, grefve Kasper Otto Sperling. På 1750-talet tillhörde egendomen hennes son, kammarherren, grefve Karl Georg Sperling, som äfven egde Händelö och Lindö m. m. Under detta århundrade har egendomen tillhört kapten Åhmansson och sedermera grosshandlaren John Swartz († 1853). Efter hans uttryckta önskan skulle Klinga efter hans död tillfalla hans enka Karolina Gustafva Pereswetoff-Morath och efter hennes död deras måg, grosshandlaren Ludvig Ringborg, hvilken äfven är nuvarande egaren.

Egendomen är välbebyggd. Mangården är belägen vid stora landsvägen emellan Linköping och Norrköping samt omgifves af trädgård. Egendomen består af Klinga 4 1/8 mantal frälsesäteri med underlydande Resebro 1 mantal skatte och 2 frälse.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877