Karfvetorp eller Kårtorp i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Denna egendom köptes under 1600-talet af assessoren Peder Mattsson Stjernfelt samt tillhörde 1687 Louis de Geer. I en senare tid har densamma egts af häradshöfdingen och rådmannen J. M. Hörning 1853, af landtbrukaren P. J. Lundberg 1868 och af herr Axel Svartling 1872 samt ännu.

Egendomen, som är belägen nära Ensjön, är välbebyggd. Mangården omgifves af trädgård. Karfvetorp är 3/4 mantal skatte med Skrallen 1/4 mantal frälse rå och rör, hvilket senare förr lydt under Borgs säteri. Till egendomen hör fiske i Ensjön. — Afståndet till Norrköping är omkring 0,5 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877