Jursla är en gammal by och numera en egen tätort på Kvillingeförkastningens sluttning, helt nära det större Åby, som sannolikt från början var en avläggare till Jursla.

Språkforskaren Lennart Moberg tyckte att namnet Jursla var egendomligt och svårtolkat, och att det saknar motsvarighet i Norden. Det första skriftliga belägget är från 1354 då dokumenten berättar om en ”Jon i Hiurzlo”. Enligt Moberg är namnet möjligen besläktat med ord som hjord och herde och kan i så fall från början ha betecknat en säter eller mjölkningsplats. En annan tolkning är att Jursla är ett gammalt namn på Pjältån: Hirtla (Hjortån), alltså ån där hjortar håller till. Båda förslagen är dock osäkra.

Jurslas första vägnamn fastställdes 1950 i Kvillinge kommunalfullmäktige efter förslag från Jursla Fastighetsägareförening som tillsatt en särskild kommitté för ändamålet. Namnen togs både från lokala namn och från träd. År 1965 hade kommunalnämnden beslutat att framställa en vägnamnskarta för Åby-Jursla, men eftersom det fanns tveksamheter kring de formella besluten för vissa namn fick kommunalingenjören i uppdrag att ta fram ett underlag för fastställandet av vägnamn för hela området.

Det är endast Jursla industriområde som har namngivna kvarter. I resten av tätorten finns enbart fastighetsbeteckningar, vilka ofta går tillbaka på by- och gårdsnamn från förr.

(Villaområdet i Jursla. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)