Handels- och industriområdet Ingelsta har sedan 1960-talet vuxit fram kring Norrköpings norra infart. Stadsdelens namn hämtades från Ingelstad gård vars grund ännu finns på en lövträdsbeklädd kulle vid Kiselgatan.

Gården omtalas på 1400-talet och Ingelstadjorden har ofta haft samma ägare som Ståthögajorden. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och stadsdelen Ingelsta har byggts på mark från Ingelstad, Marieborg och Ståthöga tillsammans med Hällberga äng och Källmanska utjorden. Förledet i Ingelstad är mansnamnet Ingjald, samma namn som bärs av Ingjald Illråde som enligt Ynglingasagan var kung i Uppsala. Slutledet är det fornsvenska ordet ”stadher” (ställe, plats).

Kvarteren i Ingelsta fick 1964 namn ur namngruppen ”metaller”, exempelvis Blyet, Järnet och Kopparn för att anknyta till de planerade industrietableringarna i området. När gatorna döptes året därpå användes namnen från de intilliggande kvarteren till Blygatan, Järngatan och Koppargatan med flera. I början av 2000-talet gick namnen vidare till rondeller: Blyrondellen, Järnrondellen och Kopparrondellen och många andra.