Norrköpings stad köpte under början av 1900-talet stora markområden runt staden, i söder bland annat gårdarna Hageby och Wallby 1912. År 1954 uppläts markerna åt kommunala Hyresbostäder som ett år senare började uppföra de första husen längs Vrinnevigatan i norra Hageby. Sedan fortsatte expansionen söderut med höghus, radhus, skola och Hageby Centrum som invigdes av prins Bertil 1966.

Hageby gård nämns i källorna första gången 1445 och namnet (”hage” i betydelsen inhägnad eller stängsel, och ”by” i betydelsen gård) anger att Hageby anlagts på hagmarken till en äldre granngård, sannolikt Vrinnevi eller Brånnestad. På 1900-talet bestod Hageby av tre gårdar.

I stort sett samtliga kvartersnamn i Hageby anknyter till ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer” och gatunamnen i stadsdelen är hämtade från ”äldre och nyare benämningar å yrkesmän i byggnadsverksamhet”.

(Hageby 1961. Foto: Ingvar Anehed)