Denna byggnad uppfördes 1820 av John Swartz d.y. Arkitekt var J.K Oppman. På denna tomt låg tidigare en mindre byggnad vilken brann ner 1803.

Huset uppfördes som stall, vagnsbod, snickarverkstad och höskulle. Under de senare åren har det i lokalerna bedrivits handel och glasmästeri. Idag är byggnaden inredd för kommersiellt ändamål och här finns numera bland annat ett populärt café. Byggnaden består av två våningar och vindsvåning. Både i exteriör och interiör är denna byggnad mycket värdefull. Byggnaden uppfördes som pendang till Gamla Rådstugugatan 30.

Knappingsborg magasinsfasad

Byggnaden består av gul puts på tegel och sockel av naturstenblock. Till större delen har fasaden endast blindfönster men där det finns fönster är dessa av sentida karaktär från både 1940-tal och från 1800-talets mitt eller senare. Fönstren på insidan av byggnaden är välbevarade och från byggnadsåret 1820. Byggnaden är uppförd i en mycket stram nyklassicistisk stil.

Magasinsbyggnaden är välbevarad i interiören och här finns bland annat trätrappor, ledstänger och magasinsdörrar i original. Gamla brädgolv. Vissa sättningar. Källaren består av vitmålade kryssvalv (1800-tal).

Trapphuset består av en trätrappa med ledstänger i trä. Mycket välbevarad trappa. Mörkare färgsättning på väggar.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.