År 1767 började denna byggnad att uppföras av troligen fabrikören Petter Swartz som vid denna tidpunkt ägde flera tomter inom kvarteret, som då hette Nya Strömmen. Kvarteret har under perioder skiftat namn men det ursprungliga namnet på kvarteret var Nya Strömmen. Namnet kommer troligen från att det under 1700-talet varit översvämningar och att tomten delvis blivit till en holme. Den vattenfåra som skiljde de båda tomterna åt kan då ha fått namnet Nya Strömmen.

Swartziska gården

Petter Swartz föddes på gården Svartsången i Värmland 1726 och kom till Norrköping 1751. Vid denna tidpunkt var han anställd som bokhållare på Gripens Sockerbruk. Han hade redan 1751 en stor kunskap om snustillverkning och blev därför inte långvarig inom Sockerbruket. Under sin anställning inom sockerbruket startade han en mindre snusfabrik. Tio år efter sin flytt till Norrköping uppförde han i närheten av denna byggnad en kombinerad snus och mjölkvarn. Snustillverkningen upphörde i början på 1930-talet. Meningen var att den skulle ha avvecklats vid förstatligandet på 1910-talet men snussorterna som tillverkades hade så gott anseende att nedläggningen drog ut på tiden.

Detta hus fungerade som bostad åt Petter Swartz med familj under många år. Denna byggnad beboddes av Swartzarna fram till år 1901. Huset består av två våningar och inredd vindsvåning. Under 1920-talet byggdes huset om och bottenvåningen blev butikslokaler. I början av 1950-talet såldes hela kvarteret av AB J G Swartz till Axel Wenner-Gren som planerade att riva alla byggnader inom kvarteret och istället ersätta de med en 14-våningars kontorsbyggnad där man planerade att skapa ett imperium för tillverkning av minidatorer och snabbtelefoner.

Byggnadens fasad består av gul puts på tegel och sockel av naturstenblock. Fönstren är troligen från 1885 då man byggde om huset något. Troligen hade fönstren en annan typ av indelning 1767. I gårdsfasaden finns spår av större öppningar som troligen kan ha varit ingång till huset. När huset uppfördes 1767 fanns ingen entré mot gatan utan entrén låg mot gården. Ner till källaren finns gamla dörrar i järnplåt som är mycket välbevarade. Då det inte går att få ett direkt svar på hur gårdsfasaden sett ut 1767 kan man endast spekulera eller utgå från andra exempel, främst då från Gamla Stan i Stockholm. Husets tak har byggts om och har nu ett flackare tak än vad det hade 1767. Gaveln mot norr består till av tre blindfönster, tre mindre butiksfönster och tre små vindsfönster (mezzaninkaraktär). Byggnaden är uppförd i en mycket stram nyklassicistisk stil.

De allra flesta lägenheterna i huset har äldre detaljer så som spegeldörrar, brädgolv, enklare typ av stuckaturer, listverk och lite högre i tak. Husets lägenheter är numera inredda som bostäder med hög nutida standard.

Källaren består av kryssvalv där några av valven är av senare karaktär (1800-tal) medan det i andra delar är valv som kan dateras 1600-tal. In till de gamla valven finns välbevarade trädörrar. I andra delar av källaren finns kallförråd med väggar av pärlspont och tegelgolv. Källarmiljön är mycket vacker och saknar motsvarighet i Norrköping. Trappan ner till källaren består av kalksten och handledare av trä. Vissa smidesverk i järnsmide.

Trapphuset består av äldre spegeldörrar, mosaikgolv i röd/svartrutigt. Trappa i kalksten och handledare i järnsmide. I trapphuset har man tagit fram partier av den gamla målningen som visar att väggarna tidigare varit marmorerade. På avsatserna finns golv av kalksten som är övertäckta med någon form av mycket tunn cement. Väggarna är målade i vit och ljust lila kulör. Dörrarna är målade i grått med spår av ådringsmålning (troligen 1800-talets senare del). Gustaviansk typ av dörrar. Nya armaturer och vissa dörrvreden i sentida karaktär.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.