Kungliga telegrafstyrelsen uppförde mellan åren 1909-1912 denna unika tegelborg i hörnet av Drottninggatan och Hospitalsgatan. Den gamla telegrafstationen fanns tidigare nere vid Karl Johans Park, där idag ”Postettan” ligger. Den första telegrafstationen var belägen på Drottninggatan 6 och installerades först 1881.

Kronan 8

Kungliga telegrafstyrelsen benämndes först som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket och grundades genom regeringsbeslut i februari 1853. Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket men under 1946 togs benämningen ”Kungl.” bort och till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket.

Kungliga telegrafstyrelsen anlitade arkitekten Aron Johansson till att rita denna ståtliga byggnad. Aron Johansson hade vid denna tidpunkt även ritat gamla riksdagshuset och riksbanken på Helgeandsholmen i Stockholm. Sammanlagt ritade Aron Johansson 14 teleborgar runt om i Sverige.

Aron Johansson föddes den 11 januari 1860 i Ryssby, Småland. Hans far var torpare och utvandrade tillsammans med sin hustru till Amerika 1877. År 1884 fick Aron Johansson anställning som arkitekt på Överintendentsämbetet, senare Byggnadsstyrelsen i Stockholm och blev under de följande decennierna en av de för officiella uppdrag mest anlitade arkitekterna

Huset är mycket välbevarat och är uppfört i nationalromantisk stil med visst inslag av jugend. Huset består av tre våningar och inredd vindsvåning.

Dörrar trapphall

Fasaden är mycket välbevarad och består av högbränt Helsingborgstegel och granitlister. Runt fönster, takbalustrad, bottenvåningens beklädnad, burspråk och Riksdagsvapnet består fasadmaterialet av stenrelief. Visst inslag av fält med ljusgul puts med infällda klinkerplattor. Sentida typ av fönster med bågar målade i vit kulör. Taket består av grönlaserat enkupigt tegel från Holland.

Husets interiörer är med åren moderniserade men i huset finns trapphuset kvar och dessutom med återställd färgsättning. Stora trapphuset består av trappor och golv av kalksten. Målningen består av mörka väggar med illusionsmålning. Överdel målad i beigevit kulör. I trapphuset finns också de ursprungliga dörrpartierna bevarade. En del av dörrpartierna är ådringsmålade medan andra är målade i en brun kulör. I entrén till kontorslokalerna på bottenvåningen finns ett dörrparti i lackat trä.

Längst upp i byggnaden finns två stora telegrafsalar, tidigare benämnda som apparatsalar, med sentida målning och uppbyggt golv. Under det sentida golvet finns det gamla golvet bevarat. Salarnas färgsättning på väggar och i tak är av sentida karaktär. I taket finns även sentida ventilationstrummor som bedömts som störande för salarnas ursprungliga karaktär. För några år sedan utfördes en utredning inför återställning av salarna men återställningen blev aldrig aktuell. I övrigt finns större kontorslokaler med sentida inredning.

Telegrafsalar

I samband med att fastighetsbolaget Magnentus tog över fastigheten har de vackra telegrafsalarna renoverats och ger idag ett mycket pampigt och vackert intryck. Magnentus har under de senaste åren blivit omtalat för sin entusiasm vid renovering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.