Byggnaden, som ligger längs med Dalsgatan, byggdes 1907 efter ritningar av arkitekterna Pihlström och Eklund. Byggherre var K A Eklund, som var byggnadsingenjör och även byggmästare. Huset moderniserades 1971 av Norrköpings kommuns stiftelse Hyresbostäder. Huset består av fyra våningar och suterrängvåning med butikslokaler.

Dalsgatan 5

Kvarterets namn kommer från ”crongjutare” Magnus Hultman som ägde tomten år 1728. Han ägde tomterna nr. 3 och 6. Magnus Hultman göt även kyrkklockor.

Fasaden består av gul puts på tegel, svagt utskjutande men böljande burspråk i hörnet av Dalsgatan och Sankt Persgatan. Markerad sockelvåning i huggen sandsten. Sockel av granit. Fönsterbågarna är från ombyggnaden 1971. Tre lägenheter har en balkong vardera. Balkongräcken och front bestående av fina smidesverk. Små smidda järnkonsoler under balkongerna. Sadeltak täckt med svart plåt. Fönsterbågarna är målade i en mörkröd kulör. Portdörrarna och butiksdörrarna är målade i samma mörkröda kulör.

De allra flesta av lägenheterna har vackra stuckaturer, spegeldörrar och trägolv bevarade. Lägenheternas planlösningar delvis förändrade efter ombyggnaden 1971. Vindsvåningarna har helt ny inredning då vinden tidigare varit oinredd.

Stora trapphuset med ingång från Dalsgatan är hårt moderniserat och består av sentida målningar och lägenhetsdörrar av modern karaktär. De ursprungliga dörrarna in till inre trapphuset finns kvar i original. Då trapphuset är hårt renoverat skulle det med fördel kunna målas om med ådringsmålning, blomsterslingor och speglade lägenhetsdörrar med ådringsmålning. Huset är mycket värdefullt i sin exteriör och speglar jugendstilens epok mycket tydligt. Dessutom är huset omistligt för stadsmiljön i och omkring Dalsgatan och för vyn ner mot Gamla torget.

Huset inventerades år 2005 av Bo Daniel Hörnestam.