Brånnestads villasamhälle etablerades på 1920-talet väster och nordväst om Brånnestads järnvägsstation. Namnet hämtades från gården Brånnestad en bit åt sydost, men både samhället och stationen låg på mark som hörde till Smedby. Mangårdsbyggnaden på Brånnestads gård uppfördes 1935, medan arrendebostaden är av tidigare datum: omkring 1900.

Brånnestad nämns i källorna första gången 1405 och hette då Brandstadhum. Förledet är mansnamnet Brand och slutledet det fornsvenska ordet ”stadher” (ställe, plats).

År 1980 fastställdes stadsplanen för Brånnestad. Tio kvarter hade tidigare byggts – de hörde då ännu till stadsdelen Smedby – och stadsingenjören föreslog att de skulle få namn ur en ny namngrupp: svampar.
Kvarteren var Blomkålssvampen, Fingersvampen, Hattmurklan, Röksvampen, Skålsvampen, Stenmurklan, Toppmurklan, Tryffeln, Äggsvampen och Öronmurklan. Även de flesta gatunamnen i Brånnestad har svampnamn.