I samband med gatuarbeten för projektet ”Stora Lyftet” i Norrköping har Östergötlands länsmuseum under våren och sommaren 1995 utfört fortlöpande antikvariska kontroller och förundersökningar i Gamla Rådstugatan och Drottninggatan i Norrköping.

Nästan all gatumark var störd av tidigare arbeten. På Drottninggatan hade endast en sträcka på 30 m utanför kvarteret Tulpan samt två mindre partier om några meters sträckning vardera i korsningen Drottninggatan/Hospitalsgatan bevarade kulturlager som kunde dokumenteras. I Drottningsgatan rörde det sig om ett ca 1 m tjockt lager innehållande huvudsakligen senmedeltida och efterreformatoriska fynd. I Gamla Rådstugugatan dokumenterades bevarade kulturlager i ett schakt tvärs över gatan väster om kvarteret Tullhuset. I gatan väster om samma kvarter påträffades också på en sträckning av 30 m rester av en gatubeläggning av bilade stockar. Konstruktionen var sannolikt sentida.


Olle Hörfors:
Stora Lyftet. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, RAÄ 96, Drottninggatan och Gamla Rådstugatan, Norrköpings stad
Östergötlands länsmuseum, 2010

Ladda ned rapporten

Stora Lyftet