Stadsdelen Navestad byggdes 1968–1972 och var en del av det så kallade miljonprogrammet med vilken man skulle bygga bort bostadsbristen i landet. Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder uppförde dels två gigantiska ringar av hyreshus – Guldringen och Silverringen – dels den täta radhusbebyggelsen Atriumhusen. Senare tillkom villaområdet Kvarnberget längst söderut i stadsdelen.

Namnet på stadsdelen kommer av gården Navestad som nämns i skriftliga källor första gången 1399. Förledet är genitivformen av det fornsvenska mansnamnet Navar, eller möjligen av kortformen Navi, och slutledet är stadher (ställe, plats), det vill säga ”Navars ställe”.

Stadsplanen för det så kallade Navestadsområdet, då delvis beläget inom stadsdelen Hageby, fastställdes av Kungl. Maj:t 1967. Stadsingenjören föreslog att den nya namngruppen ”dans” skulle få ge namn åt kvarteren: Polskan, Valsen och Ringdansen. Även gatunamnen hämtades från denna grupp med Långdansgatan och Spelmansgatan först ut 1968.