Stadsdelen har fått sitt namn från häradsallmänningen Eneby mo. I dagligt tal var Eneby mo all mark mellan Finspångsvägen i väster och Stockholmsvägen i öster, och från stadsgränsen i söder till Östra Eneby kyrka i norr. På 1810 års karta sträcker sig området ännu längre norrut.

Omkring förra sekelskiftet började man stycka av tomter och gator i Fiskebygärdet i södra delen av Eneby mo. Området bebyggdes under 1900-talets första decennier och fick namnet Karlshov. På Sörbys del av allmänningen i norr styckades tomter av under 1910-talet och bildade villaområdet Övre Pryssgården med nuvarande Lindhagagatan och Heleneborgsgatan. Emellan dessa båda egnahemsområden byggdes senare hyreshusområdet med Eneby Centrum och Enebyskolan.

En mo var icke odlingsduglig mark och en häradsallmänning ägdes gemensamt av häradet – i det här fallet Bråbo härad. Namnet hämtades från Östra Eneby kyrka som låg vid mon.

År 1955 gjordes en stor namnrevision och ett antal gatunamn som inte ansågs ha ”gammal hävd” fick utgå. I de flesta nya namnen ingick äldre termer från jordbruk, by, skola och kyrka. Stadsdelens kvartersnamn fastställdes 1954 och 1960, och är undantagslöst hämtade från samma namngrupp.