Svärtinge, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Suærtinge nämnes i Ingrid Svantepolksdotters testamente af år 1321, och 1322 gifver hon 1 1/2 åtting härstädes till sin trogne tjenare Kettil. Samma år i november sålde kaniken i Strengnäs Joh. Dansson sina gods härstädes för 100 mark till lagman i Södermanland Lars Ulfsson. År 1527 omtalas 4 gårdar Swertinnge i enneby s. och synes då hafva tillhört slägten Sture. Kallas 1543 dels frälse, dels f. d. kyrko- och Wadstena klosters hemman, de förstnämnde tillhörande ”herr Schwante”, dels ”fru Elina på Thärnö”. År 1632 tillhörde kloster- och kyrkohemman samt 1 1/2 frälse öfversten Otto v. Schulman († 1653), som sätesgård genom donation af 1630 med tillhörande 14 mantal. Tillhörde sedermera sonen, öfverstelöjtn. Adam v. S. Kallas 1683 för säteri, uppbygdt af 6 1/2 donationshemman med 3 1/2 rå och rör. Innehades 1687 af den sistnämndes enka frih. Kristina Posse, som fick behålla det för lifstid och innehade det ännu 1700. Har derefter måhända äfven tillhört hennes dotter, som dog 1722. Innehades till större delen 1725 af öfverstelöjtn. Erik Ax. Ekehjelm, som var gift med ryttm. Otto Henr. v. Schulmans enkefru Kristina Appelgren. Egdes på 1750-talet dels genom arf och dels genom lösen af hennes systerdotters man, majoren Daniel Pfeiff, vid hvilken tid egendomen bestod af 4 m. med underlydande 2 1/2 frälsehemman, som beboddes af bönder, och 18 dagsverkstorp. Tillhörde 1783 hans måg, kammarh. Ax. Wilh. Gyllenkrook († 1788), som jemte den gamla trädgården anlade en ny och förflyttade åbyggnaden till en högre välbelägen plats, 1825 hans dotter, grefvinnan Katarina Lovisa Kalling († härst. 1844), derefter dels genom arf och dels genom lösen sonen, grefve Ludvig Konstantin K. († härst. 1854), från 1855 grosshandl. P. A. Enhörning och medintressenter, 1871 grosshandlaren O. Peterssons sterbhus och grossh. C. J. Munck. Innehafves f. n. af den förres son, herr Oskar Petersson.

Äldsta mangården skall ha varit belägen i en äng nära Glan, der grundvalen efter en 48 fots lång och 26 fots bred byggnad, som på trenne sidor varit omgifven af vatten och på den fjerde af en graf till skydd, blifvit bevarad till våra dagar. Den manbyggnad, som nedrefs af kammarh. Gyllenkrook, var belägen vid gamla trädgården invid sjöstranden och bestod af ett långt envåningshus med utbyggd sal åt sjösidan.

Egendomen består af 4 m. skattesäteri, 1/4 skatte och 1 13/16 frälse med såg och qvarn samt är taxerad till omkr. 260,000 kronor. — Afst. är till kyrkan 0,75 och till Norrköping 1,25 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877