Kvartersnamnen hör till ortnamnen, alltså geografiska namn på exempelvis städer, byar och sjöar men också på gator, torg och parker. Vi använder dem vanligen för att orientera oss i omgivningen, men de kan också tala om för oss hur en plats ser ut eller har sett ut, eller berätta om personer och verksamheter som förr fanns på platsen.

I Norrköping har kvarteren namn som Godvän, Enväldet, Stenhuset och Trätan. Lika varierande och fantasifulla namn har spelen på Hajper Casino. Där finns Carnival Queen, Dragon Horn, Magic Journey, Well of Wonders och många, många andra.

Nationalencyklopedin definierar kvarter som ”avgränsat markområde som bildar enhet i stadsplaneringen”. I normalt språkbruk avgränsas kvarteret av tre, fyra eller flera gator, men en enskild byggnad kan ibland utgöra ett kvarter.

Under medeltiden och tidigmodern tid användes kvarter i betydelsen ”fjärdedel av staden”, alltså vad vi i dag kallar stadsdelar. I Norrköping var de 1719 Strandkvarteret, Dalskvarteret, Bergskvarteret och Norra kvarteret. Här kom byggnadskvarteren att kallas kvadrater – och de är ju ofta kvadratiska genom Norrköpings regelbundna stadsplan – och det begreppet användes långt in på 1900-talet.

Att namnge kvarter är en svensk företeelse som inte förekommer i andra länder. I Finland infördes kvartersnamn under den svenska tiden, men de är inte längre i officiellt bruk. En kuriositet är att svenska gatu- och kvartersnamn användes i staden Gustavia 1784–1878 då Saint Barthélemy var en svensk koloni. De äldsta kända kvartersnamnen finns i Stockholm och fastställdes av myndigheterna i samband med stadsregleringen av Norrmalm på 1630- och 1640-talen. ”De nya regelbundna byggnadskvarteren närmast inbjöd väl till någon form av systematisk registrering”.

Kvartersnamnen beslutas av kommunerna, enligt förordningen om fastighetsregister. Kommunerna ska samråda med Lantmäteriet innan de fattar beslut om kvartersnamn.  De flesta bostadsfastigheter inom tätorter har beteckningar med kvartersnamn, exempelvis Renströmmen 7 i Norrköping.

I Norrköpings kommun finns en politiskt sammansatt namnberedning (med fem medlemmar) som ansvarar för ”namnsättning av gator, vägar, torg, allmänna platser, kvarter, broar och allmänna byggnader.” Om namnberedningen är enig fattar den beslut om namnen på delegation från kommunstyrelsen. Gruppen sammanträder normalt fyra gånger per år.

Kvartersnamn kan se lite olika ut men de allra flesta består av ett enda ord i bestämd form, såsom kvarteren Granen, Enen och Tallen i Östantill i Norrköping och Klippan, Åsen och Fjället på Berget. I dessa fall anknyter namnen innehållsligt till varandra i grupper men så behöver det inte vara. Även helt fristående kvartersnamn – ofta med grund i något som finns eller funnits i kvarteret – förekommer talrikt i Norrköpings innerstad, till exempel Gamla Rådstugan, Kopparhammaren och Godvän.

Alla ortnamn omfattas av föreskrifterna om god ortnamnssed, som infördes i kulturminneslagen 2000, och slår fast att

  • hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
  • ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat, och
  • påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn.

Det innebär att kommunerna inte ska förändra eller byta ut existerande namn utan starka skäl (t.ex. för att någon ”inte gillar namnet längre” eller ”vill ha en modernare klang på namnet”). Det betyder också att nya namn ska skrivas i enlighet med gällande språkregler (t.ex. inte med gammalstavning eller dekorationsstavning). Nya namn ska inte heller vara alltför lika andra namn som redan finns på orten, men inte alltför avvikande och annorlunda i förhållande till det befintliga namnskicket.

Även om kvartersnamnen vanligtvis inte är så kända hos allmänheten är det viktigt att tillämpa god ortnamnssed på dem eftersom ”de spelar en viktig roll i stadsplaneringen och för fastighetsregistreringen och de används numera ofta sekundärt i olika sammanhang: som namn på bostadsområden, köpcentra, bostadsrättsföreningar, förskolor, äldreboenden etc.”, slår ortnamnsrådet fast.