Loviseberg

Loviseberg, förut kalladt Anderstorp, säteri i östra Eneby s:n af Bråbo h:d, hvilket varit arf och eget; utbyttes från kronan af öfverstelöjtnanten Anders Pedersson Utter († barnlös 1640). Tillhörde vidare måhända öfverstelöjtnanten Gustaf Schildt († 1736) men med...

Ringstad

Ringstad, säteri i Ö. Eneby s:n af Bråbo h:d. Ringstad antages vara den gård eller by, som gifvit namn åt Ringstadholms slott. År 1543 fördes Ringstad till större delen under Qvillinge socken samt hörde vid denna tid under Norsholm, som icke långt förut blifvit...

Svärtinge

Svärtinge, säteri i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Suærtinge nämnes i Ingrid Svantepolksdotters testamente af år 1321, och 1322 gifver hon 1 1/2 åtting härstädes till sin trogne tjenare Kettil. Samma år i november sålde kaniken i Strengnäs Joh. Dansson sina gods...