Borg, säteri i Borg och Löts s:n af Memmings h:d. Man har antagit, att denna egendom såsom ett urgammalt gods ”i forna tider varit bebyggd med ett fast slott, hvilket namnet tyckes utvisa.” Att så varit, kan naturligtvis icke vara omöjligt. Hitintills saknas likväl alla bevis för detta antagande. Första kände egaren är landshöfdingen i Östergötland, frih. Lars Eldstjerna, till hvilken Borg donerades år 1666.

År 1683 säges egendomen bestå af 5 1/4 allodialhemman, samt var då bebyggd med ”bondehus”, ehuru den brukades af frälse egaren med eget folk och afvel; 1687 bestod egendomen af 5 mantal krono. Vid reduktion indrogs den, såsom tillhörande Norsholm. Liksom Norsholm synes alltså Borg i äldre tider varit kyrkogods, samt tillhört de katolske Linköpingsbiskoparne. Egendomen utbyttes emellertid från kronan af friherre Eldstjerna mot annat gods, hvarefter han erhöll säterifrihet samt bebyggde densamma. Han var egare till sin död 1701. Landshöfding Eldstjerna var genom prins Gustaf sonsons son af konung Erik XIV. Efter sin död var han så saknad inom provinsen att här i långliga tider begagnades ordspråket: ”det var ej så, då Lasse lefde”.

Borg öfvergick derefter till Eldstjernas måg, kammarrådet Hans Billingsköld († 1710), gift med Brita Eldstjerna († 1743). Af dessa eller deras arfvingar pantsattes egendomen till rådmännen Sven Ridder och Lorenz Nordstein, hvilka voro innehafvare omkring 1760. Inköptes derefter af öfversten, frih. Erik Göran Adelswärd, hvilken försålde egendomen till protokollsekreteraren, grefve Fredrik Wilhelm von Schwerin († 1848), hvars son, löjtnanten, grefve Otto Ph. August von Schwerin för närvarande är egare.

Inom egendomens nuvarande trädgård var Borgs forna kyrka belägen. Af densamma återstår nu intet utom Eldstjernska familjegrafven, der bland andra nyssnämde landhöfding Lars Eldstjerna är begrafven. Följande grafskrift är under detta århundrade tillkommen, då griften samtidigt undergick behöflig reparation:

I denna grift
Hvilar
Landshöfdingen
Friherre
Lars Eldstjerna
till Borg,
född 1626 — död 1701.
Genom upplysta förslag
och kraftig handläggning
medverkade han
till inrättningen
af
Rikets Ständers Bank
och af
Indelningsverket.
Hans namn lefver
i länets erkänsla.

Manbyggning i två våningar uppfördes 1814. Den är belägen vid Motala ström samt omgifves af en stor och vacker trädgård. Egendomen består af Borg 6 mantal säteri, med underlydande Eneby 2 m. skatte och 2 1/2 m. frälse. Till egendomen hör qvarn, fiske m. m. Dessutom innehafves af samma egare Baggetorp med underlydande 4 1/8 mantal, m. fl. hemman, tillsammans 16 3/8 mantal, hvaraf 1 3/4 m. äro belägna i S:t Johannis, Ö Eneby och Risinge socknar. Östra stambanan går nära förbi egendomen. — Afståndet till Norrköping är närmare 0,5 mil. Eksunds jernvägsstation är helt nära belägen.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877